Zadanie 7 – Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej

W ramach zadania zakłada się podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej projektami, poprzez organizację 2-3 dniowych wizyt studyjnych (krajowych i zagranicznych). Wizyty są organizowane w celu zapoznania się z dorobkiem, organizacją i praktycznym prowadzeniem studiów doktoranckich w innych uczelniach oraz prezentowania osiągnięć Projektu przed reprezentantami innych uczelni.

Oprócz tego prowadzone są kursy języka angielskiego dla samodzielnej kadry naukowo-dydaktycznej z jednostek biorących udział w Projekcie, wraz z zakupem materiałów dydaktycznych.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego