Zadanie 2 – Przeprowadzenie specjalistycznych kursów j. angielskiego dla doktorantów

W ramach zadania 2 zakłada się, że doktoranci przejdą intensywny kurs języka angielskiego (120 godz.) pod kątem języka technicznego, który zakończy się egzaminem zewnętrznym (typu FC). Szkolenie takie umożliwi studentom uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w j. angielskim i da gwarancją rzeczywistej jego znajomości potwierdzonej certyfikatem zewnętrznym.

W ramach Projektu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 planowana jest kontynuacja zajęć z języka agielskiego. Planuje się, że podział na grupy będzie następujący:

  • Grupy F - grupy przygotowujące do certyfikatu FCE (egzamin na FCE organizowany jest przez podmioty zewnętrzne i nie jest finansowany ze środków projektu,
  • Grupy A - dla doktorantów, którzy posiadają certyfikat FCE lub legitymują się zaawansowaną znajomością języka,
  • Grupy T - dla doktorantów, którzy biegle posługują się językiem angielkim. Kurs obejmuje zagadnienia związane z językiem technicznym

Aby system kursów mógł objąć maksymalnie dużą liczbę doktorantów zakłada się, że kwalifikacje do grup (dla doktorantów, którzy chcą rozpocząć kurs) rozpoczną się ok. 2 tygodni po starcie semestru, zaś zajęcia na przełomie października i listopada.

Wszyscy doktoranci mają prawo do odbycia 120-godzinnego kursu w ramach Projektu. W przypadku występowania wolnych miejsc w poszczególnych grupach istnieje możliwość przyłączenia się do zajęć.

O dokładnych datach i miejscu kwalifikacji bęziemy Państwa informować w Dziale "Jęz. Angielski".

 

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego