Zadanie 10 – Koordynacja, zarządzanie i promocja projektu

Projektem będzie koordynował na szczeblu uczelni Kierownik Projektu (1 osoba), który będzie wspomagany przez Koordynatorów Wydziałowych na każdym wydziale i w IMP PAN (4 osoby). Od strony administracyjnej koordynacja wspomagana będzie przez osobę prowadzącą sekretariat projektu na WCh (1 osoba).

Oprócz tego prowadzona będzie promocja projektu, przede wszystkim w postaci prowadzenia strony internetowej oraz wszelkiego rodzaju informatorów, ulotek, roll-upów oraz spotkań informacjych z doktorantami i studentami studiów magisterskich. W każdym roku publikowane będą ogłoszenia o rekrutacji na studia doktoranckie w ogólnopolskiej prasie.

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego