XXVI konkurs na wyjazdy stażowe dla doktorantów

Kwiecień 27, 2015

Aktualizacja 2014-05-14:

UWAGA! Kierownik projektu, w porozumieniu z Radą Koordynatorów, podjął decyzję o zmianie regulaminu dotyczącego wyjazdów doktorantów PG/IMP PAN na zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny. Zmiany dotyczą §5 ww. dokumentu i umożliwiają doktorantom I roku wyjazd na staż w ramach projektu InterPhDDoktoranci I roku mogą składać wnioski do 29 maja 2015 roku.

Szanowni Doktoranci, 

Otrzymaliśmy informację z NCBiR, że możemy wykonać przesunięcia w budżecie projektu, dzięki czemu możemy ogłosić jeszcze jeden konkurs na wyjazdy stażowe zagraniczne dla doktorantów. Tym razem za pewnością będzie to ostatni konkurs. Ogłaszamy więc XXVI rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN). 

UWAGA! Ze względu na koniec projektu w dniu 30.09.2015 wyjazdy muszą zakończyć się najpóźniej 20 września 2015!

W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia wyjazdowe w wysokości 21 000 zł, które służyć mają pokryciu kosztów przejazdu, utrzymania na miejscu i ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat za uczestnictwo w szkoleniach (jeżeli takie będą). Rekrutacja na wyjazdy regulowana będzie zasadami konkursowymi, które zostały wypracowane dla potrzeb Projektu przez Radę Koordynatorów. 

Zgłoszeń należy dokonywać w Biurze Projektu oraz dodatkowo drogą e-mailową na na adres interphd@pg.gda.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 22 Maja 2015 r. (dla doktorantów I-go roku do 29 maja 2015). Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone przez Radę na pierwszym posiedzeniu po upływie terminu składania wniosków (jeszcze w maju, aby umożliwić jak najszybszą wypłatę środków).

Wszystkie dokumenty i formularze niezbędne do aplikowania znajdą Państwo poniżej:

ZASADY WYBORU NA STAŻE:

UWAGA! Nowy regulamin wyjazdów stażowych (z maja 2015 r.) - umożliwienie doktorantom I roku wyjazdów

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Formularz dla doktoranta ubiegającego się o wyjazd na staż zagraniczny w ramach projektu 

Deklaracja uczestnika wyjazdu stażowego

DOKUMENTY WYMAGANE PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ DECYZJI:

Wniosek o wyjazd (Dział Spraw Międzynarodowych PG)

DOKUMENTY SKŁADANE W CELU ROZLICZENIA:

Wzór raportu rozliczającego wyjazd stażowy doktoranta

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego