XXV rekrutacja na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe dla doktorantów

Luty 12, 2015

Szanowni Doktoranci, 

Decyzją Kierownika Projektu (w porozumieniu z Radą Koodynatorów) ogłaszamy XXV rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN). 

Rekrutacja obejmie wyjazdy rozpoczynające się w I i II kw. 2015 roku. Ze względu na koniec projektu w dniu 30.09.2015 i długość trwania wyjazdów najpóźniejsza data wyjazdu to 30.06.2015. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia wyjazdowe w wysokości 21 000 zł, które służyć mają pokryciu kosztów przejazdu, utrzymania na miejscu i ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat za uczestnictwo w szkoleniach (jeżeli takie będą). Rekrutacja na wyjazdy regulowana będzie zasadami konkursowymi, które zostały wypracowane dla potrzeb Projektu przez Radę Koordynatorów. 

Zgłoszeń należy dokonywać w Biurze Projektu oraz dodatkowo drogą e-mailową na na adres interphd@pg.gda.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 6 Marca 2015 r.  Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone przez Radę na pierwszym posiedzeniu po upływie terminu składania wniosków (jeszcze w marcu, aby umożliwić jak najszybszą wypłatę środków).

Przypominamy, że warto aplikować na takie wyjazdy, gdyż dzięki nim można nawiązać współprace z renomowanymi zespołami badawczymi, czego efektem może być udział w publikacjach z Listy Filadelfijskiej, co jest premiowane przy wielu konkursach stypendialnych (w tym naszego konkursu na stypendia naukowe). Prosimy pamiętać, że Projekt będzie trwał do końca września 2015 roku, a biorąc pod uwagę spływające do Biura Projektu zapytania na temat możliwości wyjazdów, możliwe jest, że obecny konkurs jest ostatnim konkursem  w ramach zadania 8.

Wszystkie dokumenty i formularze niezbędne do aplikowania znajdą Państwo poniżej:

ZASADY WYBORU NA STAŻE:

Regulamin wyjazdów stażowych dla doktorantów (z lutego 2013 r.)

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Formularz dla doktoranta ubiegającego się o wyjazd na staż zagraniczny w ramach projektu 

Deklaracja uczestnika wyjazdu stażowego

DOKUMENTY WYMAGANE PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ DECYZJI:

Wniosek o wyjazd (Dział Spraw Międzynarodowych PG)

DOKUMENTY SKŁADANE W CELU ROZLICZENIA:

Wzór raportu rozliczającego wyjazd stażowy doktoranta

 
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego