XXIV rekrutacja na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe dla doktorantów

Listopad 14, 2014

Szanowni Doktoranci, 

Decyzją Kierownika Projektu (w porozumieniu z Radą Koodyntatorów) ogłaszamy XXIV rekrutację na trzymiesięczne zagraniczne wyjazdy stażowe w ramach projektu "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" dla doktorantów lat II-IV jednostek biorących udział w Projekcie (WCh, WETI, WFTiMS oraz IMP PAN). 

Rekrutacja obejmie wyjazdy rozpoczynające się jeszcze w 2014 roku (preferowane), a także w I kw. 2015 roku. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia wyjazdowe w wysokości 21 000 zł, które służyć mają pokryciu kosztów przejazdu, utrzymania na miejscu i ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat za uczestnictwo w szkoleniach (jeżeli takie będą). Rekrutacja na wyjazdy regulowana będzie zasadami konkursowymi, które zostały wypracowane dla potrzeb Projektu przez Radę Koordynatorów. 

Zgłoszeń należy dokonywać w Biurze Projektu oraz dodatkowo drogą e-mailową na na adres interphd@pg.gda.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2014 r.  Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone przez Radę na pierwszym posiedzeniu po upływie terminu składania wniosków (jeszcze w grudniu, aby umożliwić jak najszybszą wypłatę środków jeszcze w tym samym miesiącu).

Przypominamy, że warto aplikować na takie wyjazdy, gdyż dzięki nim można nawiązać współprace z renomowanymi zespołami badawczymi, czego efektem może być udział w publikacjach z Listy Filadelfijskiej, co jest premiowane przy wielu konkursach stypendialnych (w tym naszego konkursu na stypendia naukowe). Prosimy pamiętać, że Projekt będzie trwał do końca września 2015 roku, stąd planujemy jeszcze tylko kilka edycji konkursów. 

Wszystkie dokumenty i formularze niezbędne do aplikowania znajdą Państwo poniżej:

ZASADY WYBORU NA STAŻE:

Regulamin wyjazdów stażowych dla doktorantów (z lutego 2013 r.)

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Formularz dla doktoranta ubiegającego się o wyjazd na staż zagraniczny w ramach projektu 

Deklaracja uczestnika wyjazdu stażowego

DOKUMENTY WYMAGANE PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ DECYZJI:

Wniosek o wyjazd (Dział Spraw Międzynarodowych PG)

DOKUMENTY SKŁADANE W CELU ROZLICZENIA:

Wzór raportu rozliczającego wyjazd stażowy doktoranta

 
Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego