Witamy na nowej stronie projektu

"Rozwój interdyscyplinarnych studiów
doktoranckich na Politechnice Gdańskiej
w zakresie nowoczesnych technologii
"

PROJEKT REALIZOWANY BYŁ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2015.

(Projekt: POKL.04.01.01-00-368/09)

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w  zakresie nowoczesnych technologii" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

 • Priorytet IV: “Szkolnictwo Wyższe i Nauka”
 • Działanie 4.1: “Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym
  znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.
 • Poddziałanie 4.1.1: ” Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu POKL przyznało konsorcjum, w którego wchodzi Politechnika Gdańska (PG) i Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) prawie piętnaście milionów złotych na rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w języku angielskim.

W skład konsorcjum wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Wydział Chemiczny (WCh) PG
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) PG
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (WFTMS) PG
Instytut Maszyn Przepływowych (IMP), PAN

Okres realizacji projektu: 1.10.2009-30.09.2015. Programem będą objęci obecni doktoranci lat I-IV oraz wszyscy przyjęci doktoranci do września 2015 r. Programem również będzie objęta kadra naukowo-dydaktyczna PG i PAN oraz wizytujący profesorowie z zagranicy.

Priorytetowe technologie objęte projektem:

 • technologie informatyczne i bioinformatyczne,
 • biotechnologia,
 • odnawialne źródła energii i ochrona środowiska,
 • nanomateriały i materiały nowej generacji.

Celem ogólnym przedstawianego projektu jest przezwyciężenie problemów związanych z kształceniem doktorantów na Politechnice Gdańskiej i doprowadzenie do powstania i rozwoju interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na PG w zakresie w/w nowoczesnych technologii co z jednej strony będzie zgodne z trendami przyjmowanymi na uczelniach w UE, a z drugiej dostarczy lepiej wykształcone kadry do pracy w innowacyjnej gospodarce w regionie i całym kraju.

Cele szczegółowe projektu, które będą realizowane w okresie 6 lat jego trwania:

 • Powstanie wspólna interdyscyplinarna platforma szkoleniowa i przeprowadzona zostanie modernizacja programów dydaktycznych na studiach doktoranckich,
 • Wszystkie nowe przedmioty zostaną opracowane i prowadzone w j. angielskim. Zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia językowe dla kadry i dla studentów,
 • Wprowadzonych zostanie szereg nowoczesnych form kształcenia (szkoły letnie, warsztaty naukowe, tzw. „wyzwania naukowe”, staże i wizyty studyjne, szkolenia w zakresie tzw. "soft skills"), które popularne są w innych krajach,
 • Wprowadzone zostaną stypendia naukowe dla części studentów (25-30%) na zasadach konkursu, co zachęci ich do podjęcia studiów doktoranckich i zwiększy ich motywację do pracy.

Zadania w projekcie:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie nowych przedmiotów
 2. Kursy j. angielskiego
 3. Warsztaty szkoleniowe
 4. Szkoły letnie
 5. Wyzwania naukowe
 6. Zajęcia „soft skills”
 7. Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej
 8. Staże i szkolenia zagraniczne
 9. Stypendia naukowe dla doktorantów i profesorów wizytujących
 10. Koordynacja i promocja

Kierownictwo Projektu:
Kierownik: dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG
Koordynator na WETI: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Koordynator na WCh: prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski
Koordynator na WFTMS: prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
Koordynator w IMP: dr hab. inż. Jacek Pozorski
Sekretarz Biura Projektu: mgr Kajetan Lewandowski

Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Biuro Projektu znajduje się na WCh, Budynek Chemii B, pok. Nr 4.
e-mail: interphd@pg.gda.pl
telefon: +48-58-3471993

 

Projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii"
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego